.: ساختار سازمانی کنفرانس |

دبیر علمی کنفرانس
آقای دکتر مهدی قادری (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ، مدیر گروه رشته علوم اجتماعی و مدرس دانشگاه پیام نور)
رئیس کنفرانس
آقای دکتر حسین نامدار(عضو هیات علمی دانشگاه علوم وفنون شهید ستاری)
دبیر اجرایی
آقای فرشاد براتی ( رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان )
مسئول دبیر خانه
خانم مقدمی